Vzdělaní učitelé, úspěšní žáci

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004405

Výzva

Výzva č. 02_16_023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

II/1.1 – Školní asistent – personální podpora ZŠ

II/2.1a – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská gramotnost

II/2.8 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

II/2.10 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

II/2.11 – Tandemová výuka na ZŠ

II/2.12 – CLIL ve výuce na ZŠ

II/2.13a – Nové metody ve výuce na ZŠ Čtenářská gramotnost

II/2.13b – Nové metody ve výuce na ZŠ Matematická gramotnost

II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 671 914,00
Dotace EU 335 957,00
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 335 957,00
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace

02/2017 – 01/2019

Napsat komentář