Archiv rubriky: Žáci s odlišným mateřským jazykem

Загально-освітня школа Кржесомислова – важлива інформація для учнів та батьків

Základní škola Křesomyslova – důležité informace pro žáky a rodiče

(Загально-освітня школа Кржесомислова – важлива інформація для учнів та батьків)

 

Veškeré kontakty a základní informace o škole jsou uvedeny na webových stránkách školy www.zskresomyslova.cz.

(Всі контакти та основна інформація про школу вказані на сайті школи www.zskresomyslova.cz.)

 

Všichni žáci školy jsou povinni znát a dodržovat Školní řád. Pravidla Školního řádu platí i na všech akcích, které organizuje škola mimo budovu a pozemky školy. Ustanovení této vnitřní směrnice školy jsou závazná i pro rodiče (zákonné zástupce) žáků, kteří jsou podle zákonných norem povinni pečovat o výchovu a vzdělávání, bezpečnost a bezúhonnost svých dětí (svěřenců). Porušení tohoto Řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání výchovné komise s rodiči (zákonnými zástupci) žáka a případné jednání s institucemi, k nimž má škola oznamovací povinnost.

(Всі учні школи зобов’язані знати і дотримуватися Правил школи. Шкільні правила також поширюються на всі заходи, організовані школою поза будівлею та територією школи. Положення цієї внутрішньої шкільної директиви є обов’язковими також для батьків (законних представників) вихованців, які згідно з правовими нормами зобов’язані піклуватися про виховання і освіту, безпеку і недоторканність своїх дітей (підопічних). Порушення цього Регламенту учнем є підставою для застосування дисциплінарних заходів, скликання освітнього комітету з батьками учня (законними представниками) та можливих переговорів з установами, про які школа зобов’язана повідомити.)

 

Škola používá elektronický systém žákovských knížek a třídních knih.

(У школі використовується електронна система учнівських щоденників і класних журналів.)

 

Každý žák má svůj žákovský účet a variabilní symboly.

(Кожен учень має свій шкільний аккаунт та унікальний номер.)

 

Škola se otevírá v 7.40 hodin. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Žáci mají pevně daný rozvrh vyučovacích hodin, který musí dodržovat.

(Школа відкривається о 7:40 ранку. Заняття починаються о 8.00 ранку Учні мають фіксований розклад, якого вони повинні дотримуватися.)

 

Nepřítomnost ve vyučování je potřeba oznámit neprodleně třídnímu učiteli a omluvit v elektronickém systému školy nejpozději do 3 dnů.

(Про відсутність на заняттях має бути негайно повідомлено класному керівнику та повідомлено в електронній системі школи не пізніше ніж за 3 дні.)

 

 

 

Žáci mohou opustit školu v průběhu vyučování pouze na základě písemné žádosti.

(Учні можуть покинути школу під час занять лише за письмовою заявою.)

 

Žáci se při vyučovacích hodinách i o přestávkách řídí pokyny uvedenými ve Školním řádu a pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

(Під час уроків та перерв учні виконують вказівки, наведені в Шкільних правилах та вказівки педагогічного та непедагогічного колективу школи.)

 

V případě problému či ohrožení osloví žáci zaměstnance školy s žádostí o řešení.

(У разі виникнення проблеми або загрози учні звернуться до персоналу школи із запитом на рішення.)

 

Škola nemůže nést a ani nenese zodpovědnost za osobní věci a ani nemůže kompenzovat jejich ztrátu nebo zničení. Pokud k tomu dojde prostřednictvím další osoby, postoupí škola věc k řešení příslušným státním orgánům.

(Школа не може і не несе відповідальності за особисті речі, а також не може компенсувати їх втрату або знищення. Якщо це станеться через іншу людину, школа передасть справу до відповідних державних органів для вирішення.)

 

Pokud dojde k poškození nebo zničení školního majetku zaviněním žáka, zajistí žák ve spolupráci s rodiči (zákonnými zástupci) náhradu.

(Якщо шкільне майно буде пошкоджено або знищено з вини учня, учень забезпечить компенсацію у співпраці з батьками (законними представниками).

 

Doporučujeme přizpůsobit oblečení a obutí tomu, že se žáci pohybují ve společnosti mnoha dalších osob a také tomu, že ve školních prostorách tráví několik hodin denně. Toto doporučení platí zejména v obdobích, kdy je počasí výrazně odlišné od vnitřního klimatu školy.

(Ми рекомендуємо пристосувати одяг і взуття до того, що учні пересуваються в компанії багатьох інших людей, а також до того, що вони проводять кілька годин на день в шкільних приміщеннях. Особливо актуальна ця рекомендація в періоди, коли погода значно відрізняється від мікроклімату в приміщенні школи.)

 

 

Навчання в загально-освітній школі Кржесомислова

Vzdělávání v ZŠ Křesomyslova

(Навчання в загально-освітній школі Кржесомислова)

 

Výchova a vzdělávání v pojetí naší školy tvoří široký základ pro získávání životních dovedností na základě vymezeného množství poznatků. Vycházíme z postupného rozvíjení všech klíčových kompetencí a z naplňování cílů základního vzdělávání, jak jsou definovány v našem Školním vzdělávacím programu Křesomysl:

(Виховання і навчання в концепції нашої школи становить широку основу для набуття життєвих навичок на основі визначеного обсягу знань. Ми виходимо з поступового розвитку всіх ключових компетентностей та з виконання цілей базової освіти визначених у нашій освітній програмі школи Кржесомислова🙂

 

Chceme, aby naši školu opouštěli mladí lidé, zdravě sebevědomí, s respektem k sobě, k ostatním i k prostředí, v němž žijí, s vědomím odpovědnosti za svá rozhodnutí a za své chování, schopní samostatného řešení problémů i týmové spolupráce, s dovedností otevřeně komunikovat, obhajovat svůj názor a tolerovat odlišnosti, se schopností využít nabytých vědomostí a dovedností a s motivací dále je rozvíjet.

 

(Ми хочемо, щоб молоді люди покинули нашу школу зі здоровою впевненістю в собі, з повагою до себе до інших і до середовища в якому вони живуть, з почуттям відповідальності за свої рішення і поведінку, здатні до самостійного вирішення проблем і командної роботи, з умінням відкрито спілкуватися, відстоювати свою думку і терпіти розбіжності, з умінням використовувати набуті знання і навички і з мотивацією для їх подальшого розвитку.)

 

K tomu nám pomáhá pět základních pravidel, na kterých stojí naše vztahy ve škole:

(У цьому допомагають п’ять основних правил на яких базуються наші взаємини в школі:)

komunikujeme slušně a otevřeně,

(спілкуємося пристойно і відкрито)

respektujeme se,

(ми поважаємо один одного)

neničíme cizí ani svoje věci,

(ми не знищуємо речі інших або наші речі)

dbáme na bezpečnost a pořádek,

(звертаємо увагу на безпеку і порядок)

pomáháme si,

(допомагаємо один одному)

 

a další pravidla a pokyny obsažené ve Školním řádu, který je závazný jak pro žáky naší školy, tak pro jejich zákonné zástupce.

(та інші правила та настанови, що містяться в Шкільному статуті, які є обов’язковими як для учнів нашої школи так і для їх законних представників.)

Prázdninové kurzy češtiny pro žáky cizince

Některé kurzy jsou placené, některé jsou zdarma.

Informujte se na těchto webových stránkách o termínech a podmínkách kurzu. V případě Vašeho zájmu o kurz kontaktujte jeho pořadatele.

https://meta-ops.eu/cizinci/kurzy-cestiny/

https://www.skolavitae.cz/valka-na-ukrajine

https://www.sportjoy.cz/cz/czechjoy-skolaci

https://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2022/06/letak_skoly_instituce_QR.pdf

 

літні курси чеської мови для дітей– посилання на веб-сайт

Деякі курси платні, деякі безкоштовні.

Деталі щодо терміну та умов можна знайти на веб-сайті. Якщо вас зацікавить якийсь із курсів, зв’яжіться з його організаторами.

https://meta-ops.eu/cizinci/kurzy-cestiny/

https://www.skolavitae.cz/valka-na-ukrajine

https://www.sportjoy.cz/cz/czechjoy-skolaci

https://www.zskresomyslova.cz/wp-content/uploads/2022/06/letak_skoly_instituce_QR.pdf