Školní řád

Výchova a vzdělávání v pojetí naší školy tvoří široký základ pro získávání životních dovedností na základě vymezeného množství poznatků. Vycházíme z postupného rozvíjení všech klíčových kompetencí a z naplňování cílů základního vzdělávání, jak jsou definovány v našem Školním vzdělávacím programu Křesomysl, který tento Řád upřesňuje a doplňuje.

Chceme, aby naši školu opouštěli mladí lidé zdravě sebevědomí, s respektem k sobě, k ostatním i k prostředí, v němž žijí, s vědomím odpovědnosti za svá rozhodnutí a za své chování, schopní samostatného řešení problémů i týmové spolupráce, s dovedností otevřeně komunikovat, obhajovat svůj názor a tolerovat odlišnosti, se schopností využít nabytých vědomostí a dovedností a s motivací dále je rozvíjet.

K tomu nám pomáhá pět základních pravidel, na kterých stojí naše vztahy ve škole:

 • komunikujeme slušně a otevřeně,
 • respektujeme se,
 • neničíme cizí ani svoje věci,
 • dbáme na bezpečnost a pořádek,
 • pomáháme si,

a další pravidla a pokyny obsažené v tomto dokumentu, který je závazný jak pro žáky naší školy, tak pro jejich rodiče (zákonné zástupce):

 

článek 1

Účast na vyučování

 

 1. Účastníš se prezenční i distanční výuky podle rozvrhu hodin stanovených školou.
 2. Přicházíš do školy s dostatečným předstihem, aby ses stihnul připravit na vyučování. Škola se otevírá v 7.40 hodin a vyučování začíná v 8.00 hodin. Naplánuj si příchod do školy tak, abys byl už pět minut před začátkem vyučování připraven v příslušné učebně.
 3. Do školy přicházíš správně vybaven a připraven, bez zdravotních a jiných omezení, které by bránily tobě nebo druhým ve vzdělávání.
 4. Pokud se neplánovaně z vážných důvodů nemůžeš vyučování zúčastnit, je třeba, aby o tom tvoji rodiče (zákonní zástupci) co nejdříve informovali třídního učitele a nepřítomnost následně omluvili nejpozději do tří dnů přes školní elektronický systém. V omluvě musí být uveden důvod nepřítomnosti a její rozsah.
 5. V průběhu vyučování můžeš školu opustit pouze na základě písemné žádosti rodičů (zákonných zástupců) doručené třídnímu učiteli, ve které je uveden rozsah nepřítomnosti.
 6. Pokud se z vyučování musíš uvolnit na jeden a více dnů, musí rodiče (zákonní zástupci) dopředu písemně požádat ředitele školy a uvést důvod nepřítomnosti.

 

článek 2

Vyučování

 

 1. Připravuješ se tak, abys mohl začít pracovat v okamžiku, kdy zvonění ohlásí začátek vyučovací hodiny.
 2. Pokud se vyučující nedostaví 5 minut po začátku vyučovací hodiny do třídy, oznámí tuto skutečnost zástupce třídy (určená služba) v kanceláři školy, v ředitelně nebo v kanceláři zástupce ředitele.
 3. V rámci vyučovací hodiny se chováš tak, abys co nejlépe využil vzdělávací proces a nerušil ostatní spolužáky ani učitele.
 4. Aktivně se zapojuješ do individuální i skupinové práce podle pokynů učitele.
 5. V rámci vyučování neděláš a nepoužíváš nic, co by mohlo rušit tebe, spolužáky nebo učitele (zejména se jedná o mobilní telefon a přístroje s ním propojené). Pokud něco ruší tebe, oznámíš to učiteli a požádáš ho o řešení.
 6. Pamatuj na to, že vyučování má různé formy a každá z nich má jiná pravidla, ať už se jedná o skupinovou nebo individuální formu. Cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro vzdělávání tvoje i ostatních.
 7. Aktivně využíváš právo na kvalitní vzdělávání i formou připomínek k průběhu a způsobu vzdělávání, a to i prostřednictvím svých rodičů (zákonných zástupců).
 8. Průběžně se informuješ o průběhu vzdělávání a o pokrocích, kterých dosahuješ.

 

článek 3

Vztahy

 

 1. Ke spolužákům i zaměstnancům školy se chováš slušně a s respektem, a to zejména tak, abys nezasahoval do jejich osobních práv. Vnímáš, že všichni jsou jedinečnými osobnostmi s jedinečnými vlastnostmi fyzickými i duševními.
 2. Respektuješ a plníš pokyny zaměstnanců školy.
 3. Snažíš se vnímat, co by mohlo ostatním ve třídě a ve škole vadit, a takovému jednání se už dopředu vyhýbáš.
 4. Jsi připraven aktivně pomoci jak spolužákům, tak zaměstnancům školy.
 5. Svědomitě plníš zadané povinnosti.
 6. Vhodně a slušně vyjadřuješ vlastní názory, a to jak souhlasné, tak nesouhlasné. Uvědomuješ si, že i ostatní mají stejné právo.
 7. V případě problému či ohrožení oslovíš zaměstnance školy s žádostí o řešení. Zejména konflikty osobního rázu neřešíš sám nebo s přispěním spolužáků.
 8. Dodržuješ obecně platná společenská pravidla, která vycházejí z pravidel nastavených ve škole a z pokynů učitelů, a to nejen ve škole, ale i mimo školu tak, abys nepoškozoval její dobré jméno.
 9. Uvědomuješ si, že to, co je zábavné pro tebe, nemusí bavit ostatní spolužáky ve třídě nebo v celé škole, a podle toho přizpůsobuješ své chování a jednání.
 10. Jsi si vědom práva žáků zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit do něj své zástupce a být do něho volen, pracovat v něm a jeho prostřednictvím se obracet na ředitele školy s vědomím toho, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními tohoto samosprávného orgánu zabývat.
 11. V případě ohrožení sociálně-patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, zneužívání, důsledky nejrůznějších problémů nebo nesnází se obracíš na učitele, a to i prostřednictvím rodičů (zákonných zástupců).
 12. Jsi si vědom toho, že v situacích vyžadujících zvláštní péči a zacházení (zdravotní postižení, dlouhodobé onemocnění, SVP, mimořádný talent atd.) o ně můžeš požádat, a to prostřednictvím rodičů (zákonných zástupců).
 13.  Rodiče (zákonní zástupci) mají právo být seznámeni s koncepcí školy, vyučovacími metodami, nároky a způsobem hodnocení, informovat se o prospěchu a chování svého dítěte (svěřence), po předchozí domluvě s ředitelem školy se zúčastnit vyučování, vznášet připomínky a podněty k práci školy prostřednictvím ředitele školy a volit své zástupce a být voleni do Školské rady.
 14. Pokud dojde ke změně týkající se osobních údajů (zejména trvalé bydliště a kontaktní údaje) tvých nebo tvých rodičů (zákonných zástupců), je povinností rodičů (zákonných zástupců) tuto změnu bez zbytečného odkladu ohlásit škole.
 15. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitele školy podle § 22 odst. 3 písm. b) školského zákona.
 16. Odpovědnost náleží rodičům (zákonným zástupcům) i při pobytu dítěte ve škole. Je jejich povinností se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou.
 17. Vzájemné vztahy rodičů (zákonných zástupců) se zaměstnanci školy (tedy nejen s pedagogickými pracovníky) se řídí zásadami vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání podle § 2 odst. 1 písm. c) školského zákona.

 

článek 4

Bezpečí

 

 1. Jednáš tak, abys nezpůsobil zranění sobě ani ostatním, a to za všech okolností ať už v průběhu vyučování nebo mimo něj.
 2. Do školy nenosíš předměty, které by mohly způsobit zranění tobě nebo dalším osobám. Pokud si nejsi jistý, zeptáš se třídního učitele.
 3. Respektuješ osobní prostor ostatních a od nich vyžaduješ, aby respektovali tvůj.
 4. Chráníš majetek svůj i cizí.
 5. Škola nemůže nést a ani nenese zodpovědnost za osobní věci a ani nemůže kompenzovat jejich ztrátu nebo zničení. Pokud k tomu dojde prostřednictvím další osoby, postoupí škola věc k řešení příslušným státním orgánům.
 6. Bez dovolení nepoužíváš cizí věci ani školní majetek a vybavení školy, které není určeno přímo pro tvoji potřebu. Pokud si nejsi jistý, zeptáš se učitele.
 7. Pokud zjistíš poškození svého, spolužákova nebo školního majetku, vhodnou formou a ve vhodný čas o tom informuješ učitele. Pokud k takovému poškození nešťastnou shodou okolností dojde tvým zaviněním, zajistíš ve spolupráci s rodiči (zákonnými zástupci) náhradu.
 8. Chováš se tak, abys neublížil nikomu psychicky a nezraňoval ničí city, a od ostatních vyžaduješ stejný přístup.
 9. Bez výslovného souhlasu druhé strany nepořizuješ žádné mediální záznamy a nepoužíváš zraňujícím a dehonestujícím způsobem sociální sítě v souvislosti s dalšími osobami.
 10. Chráníš osobní údaje a respektuješ právo na soukromí druhých.
 11. Máš zodpovědnost za přístup ke školním žákovským elektronickým účtům a používáš je pouze v souladu s nastavenými pravidly.
 12. Nezapomínej, že v různých prostorách školy platí odlišná pravidla, která je potřeba dodržovat.

 

článek 5

Zdraví a pořádek

 

 1. Chováš se tak, aby společný prostor, ve kterém se pohybujeme, pracujeme a vzděláváme se, byl přívětivý a hezký. Pamatuješ na to, že většinu prostor sdílíš s dalšími spolužáky i učiteli.
 2. Svůj osobní pracovní prostor udržuješ v čistotě a pořádku, a to nejen v průběhu vyučování, ale i po jeho skončení.
 3. Svůj osobní úložný prostor udržuješ průběžně v pořádku a čistotě.
 4. Do školy ani na školní akce nenosíš látky a předměty, které by mohly ohrozit zdraví tvé nebo druhých osob. A to nejen zdraví fyzické, ale i psychické.
 5. Přizpůsobuješ své oblečení a obutí tomu, že se pohybuješ ve společnosti mnoha dalších osob, a také tomu, že ve školních prostorách trávíš několik hodin denně. Zejména v obdobích, kdy je počasí výrazně odlišné od vnitřního klimatu školy, se chováš tak, abys svou obuví neznečistil společné prostory.
 6. V případě, že chceš změnit teplotu ve třídě, požádáš učitele. Sám nevětráš ani nemanipuluješ s topnými tělesy. Spolupracuješ na udržování teploty stanovené pro konkrétní učebnu.
 7. Aktivně a samostatně třídíš odpad pro naši školu běžným způsobem: papír, plasty, bio a směsný odpad.
 8. Před školní jídelnou i ve školní jídelně se chováš tak, aby společné prostory zůstaly čisté a přívětivé pro další strávníky i po tvém odchodu.
 9. Dbáš na osobní hygienu, a to zejména před kontaktem s potravinami a po použití toalety.
 10. Jednáš ve spolupráci s rodiči (zákonnými zástupci) tak, abys nešířil ve škole infekční onemocnění. V případě onemocnění se neúčastníš prezenční výuky.
 11. Pokud by se onemocnění projevilo až při vyučování, neprodleně o tom informuješ učitele.
 12. Pokud by nešťastnou náhodou došlo k úrazu, poranění nebo nehodě, okamžitě o tom informuješ učitele.

článek 6

Dodržování školního řádu

 

 1. Tento Školní řád jsou povinni znát a dodržovat všichni žáci školy.
 2. Pravidla Školního řádu platí i na všech akcích, které organizuje škola mimo budovu a pozemky školy.
 3. Ustanovení této vnitřní směrnice školy jsou závazná i pro rodiče (zákonné zástupce) žáků, kteří jsou podle zákonných norem povinni pečovat o výchovu a vzdělávání, bezpečnost a bezúhonnost svých dětí (svěřenců).
 4. Porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání výchovné komise s rodiči (zákonnými zástupci) žáka a případné jednání s institucemi, k nimž má škola oznamovací povinnost.

 

Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D., ředitel školy

Schváleno:

Pedagogickou radou dne 16. 12. 2022

Školskou radou dne 15. 12. 2022

Platnost dokumentu: od 19. 12. 2022

 

 

Základní škola