Archiv rubriky: Zápis do 1. třídy

Рішення про зарахування

учня до 1 класу початкової школи

(відповідно до положень розділу 36,  Закону № 561/2004 Sb., зі змінами)

Директор початкової школи, обов’язки якого/якої виконує Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2, Цим повідомляє Вам, що прийняв рішення про зарахування до початкової школи з дня 1. 9. 2023 діти з цими реєстраційними номерами:

HGHLQ UKR5N UMZZC 0TFZQ UKXD2

Рішення про зарахування

B Праге дата 5.6. 2023

Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D.
Підпис директорa школи

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2, zastoupená ředitelem školy, rozhodla podle ustanovení § 46 odst. 1 za podmínek stanovených § 36 a podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 138 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v ZŠ Křesomyslova od školního roku 2023/2024 uchazečům s těmito registračními čísly:

Registrační číslo Výsledek řízení
OY23J přijat/a
L6A52 přijat/a
F0KCJ přijat/a
WYH39 přijat/a
V10OW přijat/a
YVXPU přijat/a
AZHX4 přijat/a
LR9GU přijat/a
2Q14P přijat/a
ZMIMOT přijat/a
OV8JJ přijat/a
GQ40L přijat/a
MDSPL přijat/a
B7WO7 přijat/a
WWUEP přijat/a
MTMZD přijat/a
GJOZK přijat/a
2GD7J přijat/a
EBT67 přijat/a
QZYOH přijat/a
7UVPQ přijat/a
KJ98J přijat/a
US0JD přijat/a
S9SNP přijat/a
ZUR67 přijat/a
ZX56G přijat/a
SCVSQ přijat/a
7KCU3 přijat/a
ININW přijat/a
AVGSC přijat/a
4OA1X přijat/a
989CF přijat/a
7G3DG přijat/a
NI87K přijat/a
V0KTY přijat/a
36MB0 přijat/a
2V4AR přijat/a
YSIML přijat/a
32BDQ přijat/a
ZY2YG přijat/a
ONKB5 přijat/a
AH52A přijat/a
CIX9T přijat/a
4MAXC přijat/a

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců na základě podání žádosti a zapsáním dítěte k povinné školní docházce na naší škole. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu a na základě splnění kritérií jsem rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání prostřednictvím ředitelství školy k Odboru správních činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy do 15 dnů ode dne doručení /zveřejnění/. Po uplynutí této lhůty rozhodnutí nabývá právní moci.

                                                                                                          Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D., ředitel školy

 

Výsledky zápisu do ZŠ Křesomyslova pro školní rok 2023/2024

Do Základní školy Křesomyslova byli přijímáni k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 uchazeči na základě doložení místa trvalého pobytu dítěte ve stanoveném školském obvodu spádové základní školy a dále dle souboru kritérií sestavených ředitelem školy, zveřejněných na webových stránkách školy, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů.

Pro školní rok 2023/2024 lze vzhledem ke kapacitě školy přijmout do ZŠ Křesomyslova 42 dětí. Na doplnění stanoveného maximálního možného počtu přijímaných proběhlo dne 3.5. 2023 losování za přítomnosti ředitele školy, zástupkyně ředitele a předsedy Školské rady. Losováni byli uchazeči s bydlištěm mimo školský obvod ZŠ Křesomyslova.  Losováno bylo původně 5 zbývajících  volných míst a další pak pro stanovení pořadí na doplňování v případě uvolněných míst, k čemuž průběžně dochází a početní stav se stále ještě mění.

Rozhodnutí o (ne)přijetí bude zveřejněno v pátek 12.5. 2023.

Do spisu je možno nahlédnout po předchozí domluvě ve škole u zástupkyně ředitele.

Registrační číslo Výsledek zápisu
OY23J Zapsán do 1. ročníku
L6A52 Zapsán do 1. ročníku
F0KCJ Zapsán do 1. ročníku
WYH39 Zapsán do 1. ročníku
V10OW Zapsán do 1. ročníku
YVXPU Zapsán do 1. ročníku
AZHX4 Zapsán do 1. ročníku
LR9GU Zapsán do 1. ročníku
2Q14P Zapsán do 1. ročníku
ZMIMOT Zapsán do 1. ročníku
OV8JJ Zapsán do 1. ročníku
GQ40L Zapsán do 1. ročníku
MDSPL Zapsán do 1. ročníku
B7WO7 Zapsán do 1. ročníku
WWUEP Zapsán do 1. ročníku
MTMZD Zapsán do 1. ročníku
GJOZK Zapsán do 1. ročníku
2GD7J Zapsán do 1. ročníku
EBT67 Zapsán do 1. ročníku
QZYOH Zapsán do 1. ročníku
7UVPQ Zapsán do 1. ročníku
AH2Q2 Zapsán do 1. ročníku
DGNOA Zapsán do 1. ročníku
TVZK7 Zapsán do 1. ročníku
KJ98J Zapsán do 1. ročníku
US0JD Zapsán do 1. ročníku
S9SNP Zapsán do 1. ročníku
ZUR67 Zapsán do 1. ročníku
ZX56G Zapsán do 1. ročníku
SCVSQ Zapsán do 1. ročníku
7KCU3 Zapsán do 1. ročníku
ININW Zapsán do 1. ročníku
AVGSC Zapsán do 1. ročníku
4OA1X Zapsán do 1. ročníku – losování
989CF Zapsán do 1. ročníku – losování
7G3DG Zapsán do 1. ročníku – losování
NI87K Zapsán do 1. ročníku – losování
V0KTY Zapsán do 1. ročníku – losování
36MB0 Zapsán do 1. ročníku – losování
2V4AR Zapsán do 1. ročníku – losování
YSIML Zapsán do 1. ročníku – losování
32BDQ Zapsán do 1. ročníku – losování
ZY2YG Neuzavřený zápis
ONKB5 Neuzavřený zápis
4MAXC Neuzavřený zápis
AH52A Neuzavřený zápis
ZVUDK Neuzavřený zápis
CIX9T Neuzavřený zápis
Počet zapsaných uchazečů:  42 (33+9)

Neuzavřený zápis: 6