Stanovy SRPŠ při ZŠ Křesomyslova

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

Stanovy SRPŠ Křesomyslova 2016 PDF →

STANOVY

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 15.9.2016

 

ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Název a sídlo

1.1 Název: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4 z.s. (dále jen „SRPŠ“ nebo

„spolek“). Místo vypsaného názvu lze použít rovněž zkrácený název SRPŠ při ZŠ Křesomyslova 2, Praha 4,

z.s., který je rovnocenným názvem s názvem vypsaným.

1.2 Adresa sídla: Základní škola Křesomyslova 2, Praha 4, PSČ 140 00.

 1. Právní poměry

2.1 SRPŠ je dobrovolnou organizací a je právnickou osobou

2.2 SRPŠ je zapsaným spolkem, podřízeným úpravě spolků dle zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník v

platném znění (dále jen „OZ“)

2.3 SRPŠ je nástupnickou organizací Sdružení rodičů a dalších občanů při ZŠ Křesomyslova 2, Praha 4 –

IČO: 47609061.

 1. Cíl činnosti

Cílem spolku je zejména:

3.1 Spolupráce mezi vedením školy a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu obou stran a to zejména

v oblastech vzdělávací a výchovné práce, zájmové a odborné činnosti ve škole, technické a materiální

pomoci při řešení problematiky provozu školy.

3.2 Dobrá komunikace a vzájemná informovanost, společné zlepšování bezpečného, zdravého a

podnětného prostředí pro žáky i pedagogický personál.

3.3 Podpora volnočasových aktivit, kulturních, společenských a sportovních akcí.

3.4 Kontrola kvality stravování.

3.5 Spolupráce při řešení kázeňských postihů.

3.6 Pomoc při stanovování obsahu organizace a prostředků výchovné práce s dětmi ve školní družině.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

 

ČÁST DRUHÁ – ORGÁNY SPOLKU

 1. Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění delegátů, které plní působnost členské schůze v plném rozsahu.

1.1 Shromáždění delegátů svolává podle potřeby rada písemně nejpozději dva týdny před jejím konáním a

navrhuje její program. O jejím konání je povinen svolavatel vyrozumět delegáty vhodným způsobem

(telefonicky či emailem).

1.2 Shromáždění delegátů spolku se může konat jako řádné nebo mimořádné.

1.3 Řádné shromáždění delegátů je předseda rady povinen svolat nejméně jednou za rok. Nesvolá-li

předseda řádné shromáždění delegátů v řádném termínu, svolá shromáždění delegátů jiný člen rady, a

pokud jej nesvolá ani tento, jsou shromáždění oprávněni svolat společně delegáti, mající alespoň 3

hlasy.

1.4 Mimořádné shromáždění delegátů je povinen předseda svolat, požádá-li o jeho svolání více než 1/3

členů spolku nebo 3 delegáti, a to nejpozději do 3 kalendářních měsíců. Nesvolá-li předseda mimořádné

shromáždění do 30 – ti dnů od doručení oprávněného (viz výše) podnětu k jejímu svolání, může vypsat

mimořádné shromáždění navrhovatel podnětu.

1.5 Shromáždění delegátů přísluší:

 1. a) Schvalovat jeho program a zápis.
 2. b) Volit a odvolávat členy rady.
 3. c) Přijímat a posuzovat zprávy předsedy a členů rady.
 4. d) Měnit, případně doplňovat stanovy.
 5. e) Usnášet se o návrzích rady i jednotlivců.
 6. f) Usnášet se o další formě existence spolku.
 7. g) Schvalovat výši členského příspěvku, účetní závěrku a rozpočet spolku.
 8. h) Rozhodování o všech záležitostech spolku, které mu dle zákona či stanov náleží nebo které si

k rozhodování vyhradí.

1.6 Shromáždění delegátů řídí předseda, případně jeho zástupce.

1.7 Shromáždění delegátů má počet delegátů, dle počtu tříd ve škole, nejméně pak 9.

1.8 Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů přítomných. Shromáždění delegátů je usnášení schopné při

přítomnosti členů s alespoň polovinou všech hlasů. Pokud nebude usnášeníschopné, je předseda

oprávněn svolat další shromáždění delegátů, které bude usnášeníschopné při přítomnosti alespoň 20 %

všech členů.

1.9 V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Každý delegát má jeden hlas.

1.10 Mimořádnému shromáždění delegátů spolku přísluší rozhodovat pouze o věcech, které vedly k jeho

svolání a byly uvedeny v pozvánce a programu tohoto shromáždění delegátů.

1.11 Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých třídách základní školy, na

dílčí schůzi třídy. Dílčí schůze třídy je schopna usnášet se za přítomnosti většiny členů spolku z příslušné

třídy základní školy a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů spolku příslušné třídy.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

1.12 Volba delegátů probíhá v každé třídě základní školy a to zpravidla po skončení první třídní schůzky

prvního ročníku. Za každou třídu je volen jeden delegát. Funkční období delegáta je 9 let. Funkce

delegáta zaniká oznámením na shromáždění delegátů a to ke dni oznámení nebo odvoláním dílčí schůze

třídy, za kterou byl zvolen nebo ukončením 9. ročníku příslušné třídy.

1.13 Delegát přenáší do rady rodičů stanoviska schůzek příslušné třídy, připomínky, podněty, stížnosti a

doporučení členů. Na schůzkách třídy informuje členy o jednání rady rodičů a shromáždění delegátů.

 1. Statutárním orgánem je rada rodičů (dále jen „rada“)

2.1 Rada má pět členů volených shromážděním delegátů. Funkční období je 9 let.

2.2 Rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Člen rady je oprávněn odstoupit s tím, že

odstoupení je účinné písemným oznámením předsedovi nebo místopředsedovi rady. Pokud počet členů

rady neklesne pod polovinu, je rada oprávněna kooptovat na uvolněná místa nové členy a to na období

až do konání shromáždění delegátů.

2.3 Předseda rady je oprávněn zastupovat spolek při jednání na venek. Pro písemný právní úkon za SRPŠ je

nutný podpis alespoň předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena rady.

2.4 Jednání rady:

 1. a) Předseda svolává radu k osobnímu jednání podle potřeby. Minimálně však jednou v roce. Rada jedná

o všech záležitostech činnosti spolku, pokud nejsou tyto vyhrazeny shromáždění delegátů.

 1. b) K platnému usnesení rady je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů rady. V případě

rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy. K přijetí usnesení rady lze též použít e-mailového hlasování

rady, kdy předseda rozešle návrh usnesení všem členům rady zároveň s uvedeným termínem do kdy

(datum a čas) je třeba hlasovat. Každý hlasující zasílá svůj hlas formou e-mailové odpovědi zaslané

všem členům rady. K platnému usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů hlasujících členů rady. O

takovémto usnesení vyhotoví předseda protokol s počtem hlasů a zašle jej do tří dnů po ukončení

hlasování všem členům rady. O všech jednáních a hlasováních rady se sepisuje protokol, který ověří

svým podpisem předseda a minimálně jeden další člen rady přítomný daného jednání.

 

 

ČÁST TŘETÍ – ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Podmínky a vznik členství

1.1 Členem SRPŠ může být každý, jehož dítě navštěvuje Základní školu Křesomyslova 2, Praha 4

1.2 Členy mohou být i další občané starší 18ti let, kteří chtějí se školou spolupracovat

1.3 Zvláštní formou členství je členství přidružené. Přidruženým členem se může stát právnická osoba, se

kterou SRPŠ při sepíše smlouvu o přidružení za účelem a podmínek v této smlouvě stanovených.

Smlouva se stává účinnou po jejím schválení radou, přičemž ke schválení je třeba 2/3 všech hlasů

přítomných. Přidružené členství zaniká za podmínek určených ve smlouvě o přidruženém členství.

Přidružený člen má právo se účastnit schůze delegátů, bez možnosti hlasování.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

1.4 Vznik členství

– automaticky po zaplacení příspěvku, pokud některé z dětí navštěvuje Základní školu Křesomyslova 2,

Praha 4.

– podáním písemné přihlášky a zaplacením příspěvku

 1. Zánik členství a vypořádání

2.1 Nezaplacením členského příspěvku.

2.2 Písemným oznámením o ukončení členství.

2.3 Úmrtím.

2.4 Vyloučením člena shromážděním delegátů nadpoloviční většinou všech hlasů z důvodu vážného

porušení stanov.

2.5 Zánikem spolku.

2.6 Vypořádání vůči členovi, jemuž zaniklo členství, proběhne do tří měsíců.

 1. Člen spolku má právo:

3.1 Být členem a zúčastnit se členské schůze.

3.2 Volit a být volen po dosažení věku 18 let.

3.3 Předkládat návrhy podněty a připomínky orgánům spolku.

3.4 Být informován o všech akcích pořádaných spolkem, podílet se na činnosti spolku, účastnit se akcí

organizovaných spolkem a využívat výhod plynoucích z členství.

3.5 Být informován o aktivitách a činnosti spolku, jeho hospodaření a nakládání se svěřeným majetkem a

prostředky.

3.6 Být informován o hospodaření spolku a činnosti rady.

3.7 Požadovat na členech rady pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se jeho dětí ve vztahu ke škole,

případně se nechat radou zastupovat.

 1. Člen spolku má povinnost:

4.1 Dodržovat stanovy spolku, rozhodnutí shromáždění delegátů a rady.

4.2 Řádně a včas platit členské příspěvky schválené shromážděním delegátů.

4.3 Dle svých možností spolupracovat se školou a napomáhat spolku v jeho činnosti.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ – MAJETEK A ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 1. Majetek SRPŠ tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky a jiná majetková práva ve vlastnictví spolku,

která slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním, cíli a úkoly spolku a v zájmu sdružených členů.

 1. Zdroj příjmů

2.1 Základním zdrojem jsou členské příspěvky členů spolku. Výše členského příspěvku je schválena

shromážděním delegátů spolku. Příspěvek je splatný vždy do 31.10. daného školního roku (nebo do

jednoho měsíce od vzniku členství). Každý člen hradí pouze jeden příspěvek za oba rodiče a za všechny

děti navštěvující školu.

2.2 Dotace od státních a místních orgánů.

2.3 Podíly a výnosy.

2.4 Příspěvky sponzorů.

2.5 Dary, dědictví, převody majetku.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

2.6 Příjem z akcí pořádaných spolkem.

2.7 Další aktiva vyplývající z dalších činností spolku.

 1. Použití prostředků

3.1 Získané prostředky jsou používány ve prospěch žáků Základní školy Křesomyslova 2, Praha 4 zejména

k činnostem a cílům uvedeným v části první článku 3 těchto stanov. Prostředky také slouží k zajištění

akcí, které podle platných předpisů nejsou hrazeny z rozpočtu Základní školy Křesomyslova 2, Praha 4.

3.2 S finančními prostředky se nakládá s největší hospodárností.

 1. Hospodaření

4.1 Movitý majetek, který má pořizovací hodnotu vyšší, než 5 000 Kč, je zaevidován, přičemž každému je

přiřazeno inventární číslo. Jednou ročně se provádí inventura tohoto majetku. Inventuru provádí

pověřený člen spolku (pověřuje shromáždění delegátů).

4.2 Kromě pokladního limitu, jsou finanční prostředky uloženy na běžném účtu bankovního ústavu.

 1. Kontrola hospodaření

5.1 Kontrola hospodaření je prováděna pověřeným členem spolku.

5.2 O výsledku revize informuje pověřený člen shromáždění delegátů na jejím následujícím jednání.

 

 

ČÁST PÁTÁ – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Zánik spolku

1.1 SRPŠ zanikne, usnese-li se na tom shromáždění delegátů 2/3 většinou členů. Shromáždění delegátů v

tomto případě zároveň rozhodne o způsobu zániku, naložení s majetkem, právy a závazky spolku.

1.2 SRPŠ zanikne výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora.

 1. Závěrečná a přechodná ustanovení

2.1 Změna stanov byla schválena dne 15.9.2016

2.2 Změny stanov nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich přijetí.__

Základní škola