Archiv rubriky: Zvyšování kvality školy

Zvyšování kvality školy (OP VVV – Šablony II)

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

02.3.68.5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011877

Výzva

02_18_064 – Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II – VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

2.II/1 – Školní asistent – personální podpora ZŠ

2.II/10 – Tandemová výuka v ZŠ

2.II/11 – CLIL ve výuce v ZŠ

2.II/12a – Nové metody ve výuce v ZŠ – čtenářská gramotnost

2.II/12b – Nové metody ve výuce v ZŠ – matematická gramotnost

2.II/12d – Nové metody ve výuce v ZŠ – osobnostně sociální rozvoj

2.II/17a – Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub

2.II/17b – Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her

2.II/18 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19 – Projektový den ve škole

2.II/20 – Projektový den mimo školu

2.II/5 – Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

2.II/6d – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.II/9 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 941 180,00
Dotace EU 470 589,99
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 470 590,01
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace

2/2019 – 1/2021