Archiv pro rubriku: Úřední deska

Úřední deska

​Název organizace: Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2
​Adresa: ​Křesomyslova 724/2, 140 00  Praha 4
E-mail školy: ​zskresomysl@volny.cz
Telefon: ústředna 261 215 728 – 9

ředitelna 261 215 730

​Právní forma: ​příspěvková organizace
Zřizovatel: Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46  Praha 4 – Krč

www.praha4.cz
​Ředitelka školy: ​Mgr. Hana Holmanová

reditelka@zskresomyslova.cz

​Zástupce ředitelky školy: Mgr. Jana Vostárková

zastupkyne@zskresomyslova.cz

​Hospodářka školy: ​Alena Frimlová

frimlova@zskresomyslova.cz

Hospodářka školní jídelny: Alena Křížová

skolni.jidelna@zskresomyslova.cz

Vedoucí školní družiny: Jindřiška Gatevová

gatevova@zskresomyslova.cz

​IČ: ​​61386201
​IZO: ​102101388
​​REDIZO: 600037177
Datová schránka gms4m8z
​Číslo účtu školy: ​622 963 29/0800
Číslo účtu školní jídelny: 203 30 41/0100
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „KŘESOMYSL“
Pověřenec pro OOÚ: Mgr. Jan Slezák

ÚMČ Praha 4

Vymezení hlavního účelu zřízení a předmětu činnosti příspěvkové organizace

 1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytovat základní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu příspěvkové organizace:
 1. Poskytování základního vzdělání podle § 44 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 2. Zabezpečování stravování žáků formou vlastní jídelny podle § 119 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 3. Poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního stravování.
 4. Provozování školní družiny a školního klubu podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitelka, jmenovaná radou Městské části Praha 4. Ředitelka je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou. Ředitelka řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědná radě Městské části Praha 4 za činnost organizace. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy zřizovatele a vnitřními organizačními předpisy školy.

Pravomoci a působnost ředitelky vymezuje § 164 odst. 1 a 2, § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona):

 • rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy v něm uvedenými,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,
 • zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků,
 • zajišťuje spolupráci při uskutečnění programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení,
 • zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán
 • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, odpovídá za použití finančních prostředků, předkládá rozbor hospodaření.