Archiv rubriky: Úřední deska

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v těchto případech:

 • Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
 • Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
 • Přestupu žáka podle § 49 odst. 1
 • Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2
 • Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
 • Povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
 • Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18
 • Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
 • Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst.1

 

Žádosti o informace

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
Zaměstnanci určení ředitelkou školy k přijímání žádostí o informace a k poskytování informací:
 

Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D. – ředitel školy

Mgr. Jana Vostárková – zástupkyně ředitele – výchovně vzdělávací činnost školy

Jindra Gatevová – vedoucí vychovatelka – činnost školní družiny

Jaroslava Galbavá – hospodářka – administrativní provoz školy

Alena Křížová – vedoucí školní jídelny – činnost školní jídelny

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:
·         Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně.·         Ústní a telefonické žádosti vyřizují určení zaměstnanci podle druhu poskytované informace.

·         Písemné žádosti se podávají na sekretariát školy (Úřední hodiny: Po – Pá: 07,00 – 11,00 // 12,00 – 15,00).

·         Náležitosti žádosti – komu je podání určeno a kdo je činí (nelze žádost podat anonymně).

·         Předpisy, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, rozpočet a zásady hospodaření s FKSP, kolektivní smlouva, vnitřní směrnice školy, jsou po předchozí domluvě k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

 Žádost je vyřízena, pokud žadateli
 • byla poskytnuta ústní informace a žadatel s ní souhlasí a nemá další požadavky (pouze u ústních žádostí);
 • byla poskytnuta informace formou písemného sdělení;
 • bylo umožněno nahlédnout do spisu a zjistit si tak potřebné informace;
 • bylo umožněno pořídit tištěnou kopii požadovaného materiálu;
Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace:
 • Písemná žádost, která splňuje všechny náležitosti, se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.
 • Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
 1. vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu, kde byla žádost podána;
 2. vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací;
 3. konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.
Omezení a neposkytnutí informace:
 • Škola může omezit poskytnutí informace, pokud:
 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy;
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy.
 • Škola informaci neposkytne, pokud:
 1. byla předána škole osobou, která povinnost poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí;
 2. zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných termínech až do nejbližšího následujícího období;
 3. poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem;
 4. informace se týká probíhajícího trestního řízení.
Odvolání:
 • Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala nebo měla vydat.
 • O odvoláních rozhoduje ředitel školy, pokud informace poskytuje podřízený, nebo zřizovatel, pokud informace poskytuje ředitelka školy.
 • O odvolání se rozhoduje do 15 dnů od předložení odvolání škole.
 • Pokud příslušný orgán k rozhodnutí o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
 • Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací:
 • Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, odeslání informace žadateli.
 • Ředitelství školy stanovuje sazebník úhrad na náklady spojené s vyhledáváním informací podle množství a složitosti vyhledávání:
 1. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy – bezplatně
 2. Pořízení kopie za stránku A4 2,- Kč, A3 3,- Kč
 3. Odesílání informace poštou za výši poštovného
 4. Za vyhotovení kopie rozhodnutí (přijetí ke školní docházce, odklad školní docházky, rozhodnutí o přestupu a další správní řízení) poplatek 50,- Kč
 5. Vystavení druhopisu vysvědčení – poplatek 100,- Kč
 • V ceně jsou zahrnuty náklady s vyhledáváním daných informací podle množství a složitosti, pořízení kopie, potvrzení, že kopie souhlasí s originálem.
 • Platba se provádí při podání žádosti v hotovosti. Úhrady jsou vybírány na sekretariátě školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku.
 • Na žádost žadatele škola sdělí předem předpokládanou výši nákladů. Úhrada je příjmem školy.