Pokyny a pravidla pro stravování ve školní jídelně

Pokyny pro stravování ve školní jídelně

Řádně vyplněnou PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ je nutno včas odevzdat vedoucí školní jídelny. Svým podpisem na přihlášce se rodiče zavazují plnit všechny povinnosti vyplývající z účasti na školním stravování, zejména včasné placení stravného a nahlášení změn, týkajících se docházky do školní jídelny a změny účtu, ze kterého je stravné placeno.

Každý strávník potřebuje čip, kterým se prokazuje při výdeji obědů. Čip si vyzvedne u vedoucí školní jídelny, která mu ho vydá proti záloze ve výši 25,- Kč. Po ukončení docházky do školy strávník NEPOŠKOZENÝ čip vrátí a záloha mu bude zpět vyplacena. Při ztrátě čipu je třeba uhradit náklady za čip nový ve výši 135,- Kč.

 

Placení obědů

Preferujeme bezhotovostní platbu TRVALÝM PŘÍKAZEM (stále stejná částka odeslaná z účtu strávníka 20.-25. den v měsíci na měsíc následující) obsahujícím variabilní symbol strávníka přidělený školní jídelnou. Datum první platby ve školním roce je tedy 20. srpna. Poslední platba ve školním roce je 20. května (na hlavní prázdniny je možné trvalý příkaz přerušit).

Pokud jsou obědy placeny složenkou, je třeba doklad o zaplacení (část složenky) předat vedoucí školní jídelny před započetím placeného měsíce.

Bez zaplacení dle těchto pokynů není možné oběd vydat.

 

Cena obědů:

6 -10 let ………….. 704,- Kč měsíčně (32,-Kč za jeden oběd)
11-14 let ………… 748,- Kč měsíčně (34,-Kč za jeden oběd)
15 a více let ……….. 792,- Kč měsíčně (36,-Kč za jeden oběd)

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů platí děti od 1. září po celý školní rok cenu, která vychází z věku v daném školním roce dosaženém (školní rok = od 1. září do 31. srpna). To znamená, že se stravné v průběhu školního roku nemění, ale od začátku školního roku se řídí rozhodným věkem.

 

Výdej obědů

Výdej obědů probíhá od 11.30 do 14.00 hodin. Oběd je vydán po přiložení čipu ke čtecímu zařízení.

První den nemoci (pokud rodiče nestačí oběd včas, tj. do 7.00 hodin dne výdeje oběda, odhlásit) je možné si oběd vyzvednout v donesených nádobách. Obědy pro nemocné se vydávají od 11.15 do 11.40 hodin. Další dny nemoci je nutno obědy odhlásit. Podle § 32 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních zabezpečuje školní jídelna stravování pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.

 

Odhlašování obědů

Odhlášení je třeba provést den předem, nebo výjimečně v den výdeje oběda do 7.00 hodin. Řádně odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce a odečítají se z celkové částky stravného. Případný přeplatek se koncem školního roku vrací. Za včas neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje náhrada. Po dlouhodobé nepřítomnosti je nutné opětovné přihlášení obědů den před obnovením stravování.

Základní škola