Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.62.1 Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019239

Výzva

02_20_081 – Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III – VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

3.II/1 – Školní asistent – personální podpora ZŠ

3.II/10 – Klub pro žáky ZŠ

3.II/11 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 – Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/5 – Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

3.II/7 – Tandemová výuka v ZŠ

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 600 090,00
Dotace EU 300 044,99
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 300 045,01
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace 

2/2021 – 7/2022

Základní škola