Archiv rubriky: Úřední deska

Úřední deska

Název organizace: Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2
Adresa: Křesomyslova 724/2, 140 00 Praha 4
E-mail školy: reditel@zskresomyslova.cz
Telefon: ústředna 261 215 728
ředitel 771 121 531
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
160 46 Praha 4 – Krč
www.praha4.cz
Ředitel školy: Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D.
reditel@zskresomyslova.cz
Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Jana Vostárková
zastupkyne@zskresomyslova.cz
Vedoucí školní družiny: Jindra Gatevová
gatevova@zskresomyslova.cz
Výchovný poradce I. stupeň Mgr. Monika Syslová syslova@zskresomyslova.cz
Výchovný poradce II. stupeň Mgr. Vanda Brázdová brazdova@zskresomyslova.cz
Metodik prevence Mgr. Gabriela Kobernová kobernova@zskresomyslova.cz
Hospodářka školy: Jaroslava Galbavá
hospodarka@zskresomyslova.cz
Hospodářka školní jídelny: Alena Křížová
skolni.jidelna@zskresomyslova.cz
IČ: 61386201
IZO: 102101388
REDIZO: 600037177
Datová schránka: gms4m8z
Číslo účtu školy: 622 963 29/0800
Číslo účtu školní jídelny: 203 30 41/0100
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání „KŘESOMYSL“
Pověřenec pro OOÚ: Mgr. Jana Pužmanová
ÚMČ Praha 4. Kontaktní údaje na pověřence: poverenec.GDPR@praha4.cz; 261 192 487

Oznámení na základě zákona 171/2023 Sb. příslušné osobě, kterou je ředitel školy, musí být učiněno oznamovatelem písemně do vlastních rukou na adrese školy v souladu s vnitřním předpisem číslo 15.

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou Městské části Praha 4. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou. Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě Městské části Praha 4 za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy zřizovatele a vnitřními organizačními předpisy školy.

Pravomoci a působnost ředitele vymezuje § 164 odst. 1 a 2, § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona):

 • rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy v něm uvedenými,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,
 • zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků,
 • zajišťuje spolupráci při uskutečnění programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení,
 • zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán
 • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, odpovídá za použití finančních prostředků, předkládá rozbor hospodaření.

Vymezení hlavního účelu zřízení a předmětu činnosti příspěvkové organizace

 1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytovat základní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu příspěvkové organizace:
 1. Poskytování základního vzdělání podle § 44 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 2. Zabezpečování stravování žáků formou vlastní jídelny podle § 119 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 3. Poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního stravování.
 4. Provozování školní družiny a školního klubu podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.