O ŠKOLE

Výchova a vzdělávání v pojetí naší školy tvoří široký základ pro získávání životních dovedností na základě vymezeného množství poznatků. Vycházíme z postupného rozvíjení všech klíčových kompetencí a z naplňování cílů základního vzdělávání, jak jsou definovány v našem Školním vzdělávacím programu KŘESOMYSL:

K-omunikace

ŘE-šení

SO-unáležitost

MY-šlení

SL-ušnost

Chceme, aby naši školu opouštěli mladí lidé zdravě sebevědomí, s respektem k sobě, k ostatním i k prostředí, v němž žijí, s vědomím odpovědnosti za svá rozhodnutí a za své chování, schopní samostatného řešení problémů i týmové spolupráce, s dovedností otevřeně komunikovat, obhajovat svůj názor a tolerovat odlišnosti, se schopností využít nabytých vědomostí a dovedností a s motivací dále je rozvíjet.

 

Jsme škola s dlouhou a dobrou tradicí. Historie se začala psát ve školním roce 1926/1927. Ve třicátých letech 20. století došlo k přeměně na pokusnou reformní školou, v sedmdesátých a osmdesátých letech pak na školu s rozšířenou výukou jazyků. Snažíme se navazovat na vše dobré z naší historie a zároveň se otevírat novým trendům.

Snažíme se vytvářet bezpečné klima důvěry mezi vedením a učiteli i mezi učiteli navzájem, mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem. Problémy řešíme otevřeně, se snahou o vzájemné pochopení a respektování. Usilujeme o to, aby na principu vzájemného respektu, otevřené komunikace a důvěry mezi učiteli a žáky bylo vytvořeno prostředí, v němž se všichni budou cítit dobře.

Stabilní jádro našeho pedagogického sboru si v souvislosti s tvorbou vlastního školního vzdělávacího programu prošlo systematickým vzděláváním (seminář 3xPRO, Kritické myšlení, letní školy a workshopy zaměřené na hodnocení, práci se třídou, zavádění nových metod do vzdělávání). Učitelé 1. a 2. stupně tvoří konstruktivně spolupracující tým, vzájemně respektují specifika své práce.

Učitelé mají možnost volby různých metod výuky, s tím souvisí i podněcování zájmu žáků, jejich větší soustředění, samostatné řešení úkolů, zvýšená aktivita, větší rozvoj klíčových kompetencí. Pestrost výuky zvyšuje také pozornost, soustředění a zapojení žáků se specifickými poruchami. Na druhé straně dává příležitost žákům nadaným k rozvoji jejich schopností a talentu.

I když nejsme fakultní školou, úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Karlovy univerzity, jejíž studenti přicházejí k našim učitelům na náslechy i na vlastní praxi.

Ve školním roce 2007/2008 jsme začali vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu KŘESOMYSL. V našem programu usilujeme o efektivní využití nových prvků (metody výuky, výběr učiva a jeho větší provázanost, důraz na vytváření klíčových kompetencí žáků, principy hodnocení), zároveň si však uvědomujeme klady osvědčených způsobů a metod vzdělávání, a tudíž neopouštíme tradice vytvořené v předchozích letech:

V roce 1996 byla zřízena Rada školy, která byla podle zákona č. 561/2004 Sb. od 1. 1. 2006 transformována ve Školskou radu, jejímiž členy jsou po dvou zástupci zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců žáků.

Bližší spolupráci s rodiči zajišťuje činnost Sdružení rodičů a přátel školy. Jeho vedoucí orgán Rada rodičů úzce spolupracuje s vedením školy a pomáhá finančně i organizačně zajišťovat některé akce školy.

Na tomto všestranně pojatém základu vytváříme profilaci, která vychází z dlouhodobě se formujících tradic školy, z dobrých zkušeností minulých let, z očekávání rodičů i žáků a z koncepce rozvoje školy s ohledem na její umístění v regionu.

Základní škola