Archiv autora: Tomáš Najbrt

Šťastné a veselé prázdniny!

Závěr školního roku byl i letos ve znamení nových začátků, ale taky loučení. Naši prvňáčci absolvovali první rok, deváťáci se po devíti letech s naší školou rozloučili. Druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý a osmý ročník se spoustu nového naučily a zažily.

Školní rok jsme společně zakončili ve čtvrtek 28. června na společném shromáždění všech žáků a učitelů na velkém školním hřišti. Připomněli jsme si naše úspěchy, popřáli si krásné prázdniny a ochladili se zmrzlinou. No a pak už páteční vysvědčení a poslední zvonění.

Byl to opět opravdu naplněný rok a nyní nás čekají zasloužené prázdniny. Dávejte na sebe pozor a načerpejte nové zážitky a zkušenosti, protože člověk se učí pořád, nejen ve škole!

Ve škole se zase uvidíme až v pondělí 2. září 2024.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2, zastoupená ředitelem školy, rozhodla podle ustanovení § 46 odst. 1 za podmínek stanovených § 36 a podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 138 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v ZŠ Křesomyslova od školního roku 2024/2025 uchazečům s těmito registračními čísly:

Registrační čísloVýsledek řízení
GUVHDpřijat/a
9PPVApřijat/a
MIYJWpřijat/a
N7BPUpřijat/a
BQ5DApřijat/a
PRRRSpřijat/a
843YLpřijat/a
RKVB8přijat/a
LA4E1přijat/a
91DL7přijat/a
9QLMPpřijat/a
PCLNWpřijat/a
J40WUpřijat/a
1WAOCpřijat/a
RSDHJpřijat/a
CJ5FCpřijat/a
RSF2Apřijat/a
6IEX9přijat/a
MU35Fpřijat/a
98WCUpřijat/a
5CM92přijat/a
3LAHTpřijat/a
TPXRHpřijat/a
GY64Dpřijat/a
O6JXZpřijat/a
9NSA1přijat/a
R98WEpřijat/a
OLHGRpřijat/a
2J7JE§ 38
O1MO2§ 38

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců na základě podání žádosti a zapsáním dítěte k povinné školní docházce na naší škole. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu a na základě splnění kritérií jsem rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání prostřednictvím ředitelství školy k Odboru správních činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy do 15 dnů ode dne doručení /zveřejnění/. Po uplynutí této lhůty rozhodnutí nabývá právní moci.

Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D., ředitel školy