Obecné INFORMACE o ZÁPISU k plnění povinné školní docházky

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., § 36, § 37 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku od září do konce prosince příslušného školního roku, může být k plnění PŠD přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li šestého roku věku od ledna do konce června příslušného školního roku, může být přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte v době stanoveného zápisu písemně o odklad školní docházky.

 

 Elektronická registrace

Proběhne před samotným zápisem v termínech aktuálně zveřejněných školou.

Na webových stránkách přes odkaz „Online zápis do školy vyplní zákonní zástupci otevřenou elektronickou přihlášku a vyberou termín a čas zápisu. Po provedení registrace zde bude ke stažení

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce  nebo Žádost o odklad povinné školní docházky.

 

 Jaké dokumenty a doklady jsou nutné k zápisu

 • vyplněná a podepsaná žádost
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
 • cestovní pas (cizí státní příslušníci) a povolení pobytu (cizinci mimo EU)
 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky
 • doporučující posudky Pedagogicko-psychologické poradny (PPP), odborného lékaře aj. (týká se pouze dětí mladších šesti let nebo v případě žádosti o odklad)

 

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen ze dvou částí, formální a motivační.

 • Při formální části řeší zapisující pedagogičtí pracovníci se zákonnými zástupci veškeré doklady a formuláře. V následném rozhovoru jsou projednány podstatné informace a doporučení související se školní docházkou dítěte.
 • Součástí motivační části je rozhovor pedagoga s dítětem a připravené cílené aktivity zaměřené na orientační posouzení jeho školní připravenosti. Tato část proběhne v případě, že je dítě přítomno u zápisu a rodič s ní souhlasí. Její absolvování není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

 

Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky je vymezen § 37 školského zákona. Zákonní zástupci jsou povinni podat Žádost o odklad školní docházky příslušné základní škole a doložit ji dvěma doporučeními:

 • posudkem odborného lékaře (dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost)
 • posouzením příslušného školského poradenského zařízení, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra (např. PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10).

Zákonný zástupce odevzdá žádost spolu s doporučeními přímo u zápisu. Pokud ještě nemůže doporučení doložit, doručí je vedení školy nejpozději do dubna tohoto roku. Dítě se k zápisu nemusí dostavit.

V případě udělení odkladu školní docházky je pro dítě povinné předškolní vzdělávání (způsoby plnění uvádí § 34a školského zákona).

Jestliže byl dítěti pro daný školní rok povolen odklad docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

 

Rozhodnutí o přijetí  k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se nerozesílá, ale bude zveřejněno formou seznamu registračních čísel přijatých či nepřijatých žáků, a to bez zbytečného odkladu po ukončení správního řízení, nejpozději do 30 dní od zápisu, na úřední desce a zároveň na webových stránkách školy (kopii si mohou zákonní zástupci vyžádat ve škole).

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání případně Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zákonným zástupců zasláno na korespondenční adresu, a to po uplynutí lhůty určené správním řádem.

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd (platná i pro žáky s odkladem školní docházky):

  1. Trvalý pobyt dítěte (u cizinců místo pobytu) ve školském obvodu základní školy
  2. Místo pobytu dítěte ve školském obvodu základní školy
  3. Trvalý pobyt (u cizinců místo pobytu) dítěte v ostatních oblastech Městské části Praha 4
  4. Trvalý pobyt (u cizinců místo pobytu) dítěte v sousedních městských částech k MČ Praha 4
  5. Docházka staršího sourozence zapisovaného dítěte do ZŠ (v pořadí kritérií 1 – 4)
  6. Trvalý pobyt (u cizinců místo pobytu) dítěte na území HM Praha
  7. Trvalý pobyt (u cizinců místo pobytu) dítěte mimo území HM Praha

Stanovení pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2 atd. V případě, že by počtem dětí splňujících dané kritérium došlo k překročení počtu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. Slosovány budou všechny zapsané děti, které dané kritérium splňují. Losování provede ředitel školy za přítomnosti zástupkyně ředitele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách a úřední desce školy.

Pro příští školní rok lze přijmout 25 prvňáčků.

Tradičně na přelomu května a června připravujeme pro děti a rodiče nahlédnutí do školy a setkání s paní učitelkou (Škola nanečisto, třídní schůzka…). Budete včas informováni.

Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme.

Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách.

 

Mgr. Jana Vostárková, zástupkyně ředitele