Opatření ke zmírnění dopadu inflace

Na základě Opatření ke zmírnění dopadu inflace Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), je možné, aby rodiče/zákonní zástupci dítěte/žáka naší školy s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy (jedná se dlouhodobý trvalý pobyt, ne dočasný) požádali o prominutí stravného a úplaty za Školní družinu.

Více informací: Pomoc Pražanům (praha.eu)

Požádat lze prostřednictvím formuláře „Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023“. Žádost musí být adresována a doručena řediteli školy, a to buď datovou schránkou, e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem nebo v tištěné podobě přes kancelář školy.

Vyhodnocování a schvalování žádosti je v kompetenci ředitele školy, bude probíhat měsíčně, a to vždy nejpozději ke konci kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost podána. Schválená žádost bude mít platnost od 1. dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost schválena, a to až do konce školního roku 2022/2023. Žádostem nelze vyhovět zpětně.

Přijímání žádostí bude probíhat v průběhu školního roku 2022/2023.