Informace o ZÁPISU k plnění povinné školní docházky

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte v době stanoveného zápisu písemně o odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku od září do konce prosince příslušného školního roku, může být k plnění PŠD přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li šestého roku věku od ledna do konce června příslušného školního roku, může být přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

 • Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
  • cestovní pas (cizí státní příslušníci) a povolení k pobytu (cizinci mimo EU)
  • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (pokud bylo uděleno jinou ZŠ)
  • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)
  • doporučení PPP a odborného lékaře (týká se pouze dětí se žádostí o odklad)

 

 • Průběh zápisu: zápis k povinné školní docházce je složen ze dvou částí – formální a motivační.
  • Při formální části zápisu vyplní zákonní zástupci formuláře: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky a Zápisní list žáka, případně Žádost o přijetí k PŠD před dovršením šestého roku věku nebo Žádost o vzdělávání cizích státních příslušníků (všechny uvedené formuláře lze stáhnout z webových stránek školy a přinést již vyplněné). V následném rozhovoru zapisujícího pedagogického pracovníka se zákonným zástupcem dítěte jsou projednány podstatné informace a doporučení související se školní docházkou.
  • Součástí motivační části je rozhovor pedagoga s dítětem a připravené cílené aktivity zaměřené na orientační posouzení jeho školní připravenosti. Tato část proběhne v případě, že je dítě přítomno u zápisu a rodič s ní souhlasí. Její absolvování není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

 

 • Odklad povinné školní docházky je vymezen § 37 školského zákona. Zákonní zástupci jsou povinni podat žádost příslušné základní škole a doložit ji dvěma doporučeními:
  • posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
  • posudkem odborného lékaře (dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost)
 • V případě žádosti o odklad se dítě k zápisu nemusí dostavit. Zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o odklad povinné školní docházky (lze také stáhnout z našich stránek) a spolu s doporučeními odevzdá přímo u zápisu. Pokud nemůže doporučení  doložit  u zápisu, doručí je vedení školy nejpozději do dubna tohoto roku.
 • Jestliže byl dítěti pro letošní školní rok povolen odklad školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.
 • V případě udělení odkladu školní docházky je pro dítě povinné předškolní vzdělávání (způsoby plnění uvádí § 34a školského zákona).
 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (seznam přijatých či nepřijatých žáků pod identifikačními čísly) bude zveřejněno na úřední desce a zároveň na webových stránkách školy (kopii si mohou zákonní zástupci vyzvednout ve škole), a to po ukončení správního řízení (přelom dubna května).
 • Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání případně Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zákonným zástupců zasláno na korespondenční adresu, a to po uplynutí lhůty určené správním řádem.
 • Přednostní kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd (platná i pro žáky s odkladem školní docházky):
  • Trvalý pobyt žáka (u cizinců místo pobytu) ve spádové oblasti základní školy
  • Přechodný pobyt žáka ve spádové oblasti základní školy
  • Docházka staršího sourozence zapisovaného žáka do ZŠ
  • Zákonní zástupci jsou zaměstnáni ve spádové oblasti školy
  • Trvalý / přechodný pobyt žáka v ostatních oblastech Městské části Praha 4
  • Trvalý / přechodný pobyt žáka v sousedních městských částech HMP
 • Pro příští školní rok lze přijmout 50 prvňáčků.

 

Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme.

Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách.

Mgr. Jana Vostárková, zástupkyně ředitelky