Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2, zastoupená ředitelem školy, rozhodla podle ustanovení § 46 odst. 1 za podmínek stanovených § 36 a podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 138 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že

vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

v ZŠ Křesomyslova od školního roku 2023/2024 uchazečům s těmito registračními čísly:

Registrační číslo Výsledek řízení
OY23J přijat/a
L6A52 přijat/a
F0KCJ přijat/a
WYH39 přijat/a
V10OW přijat/a
YVXPU přijat/a
AZHX4 přijat/a
LR9GU přijat/a
2Q14P přijat/a
ZMIMOT přijat/a
OV8JJ přijat/a
GQ40L přijat/a
MDSPL přijat/a
B7WO7 přijat/a
WWUEP přijat/a
MTMZD přijat/a
GJOZK přijat/a
2GD7J přijat/a
EBT67 přijat/a
QZYOH přijat/a
7UVPQ přijat/a
KJ98J přijat/a
US0JD přijat/a
S9SNP přijat/a
ZUR67 přijat/a
ZX56G přijat/a
SCVSQ přijat/a
7KCU3 přijat/a
ININW přijat/a
AVGSC přijat/a
4OA1X přijat/a
989CF přijat/a
7G3DG přijat/a
NI87K přijat/a
V0KTY přijat/a
36MB0 přijat/a
2V4AR přijat/a
YSIML přijat/a
32BDQ přijat/a
ZY2YG přijat/a
ONKB5 přijat/a
AH52A přijat/a
CIX9T přijat/a
4MAXC přijat/a

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců na základě podání žádosti a zapsáním dítěte k povinné školní docházce na naší škole. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu a na základě splnění kritérií jsem rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání prostřednictvím ředitelství školy k Odboru správních činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy do 15 dnů ode dne doručení /zveřejnění/. Po uplynutí této lhůty rozhodnutí nabývá právní moci.

                                                                                                          Mgr. Tomáš Najbrt, Ph.D., ředitel školy