Навчання в загально-освітній школі Кржесомислова

Vzdělávání v ZŠ Křesomyslova

(Навчання в загально-освітній школі Кржесомислова)

 

Výchova a vzdělávání v pojetí naší školy tvoří široký základ pro získávání životních dovedností na základě vymezeného množství poznatků. Vycházíme z postupného rozvíjení všech klíčových kompetencí a z naplňování cílů základního vzdělávání, jak jsou definovány v našem Školním vzdělávacím programu Křesomysl:

(Виховання і навчання в концепції нашої школи становить широку основу для набуття життєвих навичок на основі визначеного обсягу знань. Ми виходимо з поступового розвитку всіх ключових компетентностей та з виконання цілей базової освіти визначених у нашій освітній програмі школи Кржесомислова🙂

 

Chceme, aby naši školu opouštěli mladí lidé, zdravě sebevědomí, s respektem k sobě, k ostatním i k prostředí, v němž žijí, s vědomím odpovědnosti za svá rozhodnutí a za své chování, schopní samostatného řešení problémů i týmové spolupráce, s dovedností otevřeně komunikovat, obhajovat svůj názor a tolerovat odlišnosti, se schopností využít nabytých vědomostí a dovedností a s motivací dále je rozvíjet.

 

(Ми хочемо, щоб молоді люди покинули нашу школу зі здоровою впевненістю в собі, з повагою до себе до інших і до середовища в якому вони живуть, з почуттям відповідальності за свої рішення і поведінку, здатні до самостійного вирішення проблем і командної роботи, з умінням відкрито спілкуватися, відстоювати свою думку і терпіти розбіжності, з умінням використовувати набуті знання і навички і з мотивацією для їх подальшого розвитку.)

 

K tomu nám pomáhá pět základních pravidel, na kterých stojí naše vztahy ve škole:

(У цьому допомагають п’ять основних правил на яких базуються наші взаємини в школі:)

komunikujeme slušně a otevřeně,

(спілкуємося пристойно і відкрито)

respektujeme se,

(ми поважаємо один одного)

neničíme cizí ani svoje věci,

(ми не знищуємо речі інших або наші речі)

dbáme na bezpečnost a pořádek,

(звертаємо увагу на безпеку і порядок)

pomáháme si,

(допомагаємо один одному)

 

a další pravidla a pokyny obsažené ve Školním řádu, který je závazný jak pro žáky naší školy, tak pro jejich zákonné zástupce.

(та інші правила та настанови, що містяться в Шкільному статуті, які є обов’язковими як для учнів нашої школи так і для їх законних представників.)