Archiv pro rubriku: Zápis do 1. třídy

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole a s upřednostněním podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

 

Zápis do 1. třídy v ZŠ Křesomyslova

proběhne mezi 1. a 25. dubnem 2020 korespondenční formou:

 • datovou schránkou,
 • elektronickou poštou s elektronickým podpisem,
 • poštou,
 • vložením do schránky školy
 • odevzdáním u okénka vrátnice školy (pondělí a středa 8 – 12 hod.).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Zákonní zástupci doručí jedním z uvedených způsobů  vyplněné:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list do 1. třídy a kopii rodného listu dítěte,

případně Žádost o vzdělávání cizích státních příslušníků

nebo Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/21 a příslušná doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

/Veškeré formuláře jsou ke stažení na webových stránkách./

 

Doručené dokumenty budou zkontrolovány a zaevidovány. Po zapsání Vašeho dítěte obdržíte e-mailem přidělené identifikační číslo.

Kritéria pro přijetí zůstávají nezměněna (viz Informace o zápisu k plnění povinné školní docházky).

Výsledky zápisu (seznam přijatých či nepřijatých žáků pod identifikačními čísly) budou zveřejněny nejpozději 6. 5. na webových stránkách a úřední desce školy.

Zákonným zástupcům, jejichž děti nebyly přijaty, bude doručeno rozhodnutí o
nepřijetí.
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zákonným zástupců zasláno na korespondenční adresu, a to po uplynutí lhůty určené správním řádem.

_____________________________________________________

▪ Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky by se měla konat 27. května 2020 od 9 do 11 hod.  Třídní schůzka pro rodiče přijatých žáků – dne 4. června 2020 od 17.00 hod.

O případných změnách souvisejících s vývojem situace Vás budeme informovat.

_____________________________________________________

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.