Archiv pro rubriku: Zápis do 1. třídy

Přijetí do 1. třídy

LogoZSŽádáme rodiče žáků z naší spádové oblasti, kteří zapsali své děti k plnění povinné docházky zároveň i na jinou základní školu, aby nám neprodleně oznámili své výsledné rozhodnutí. Budeme tak moci případná uvolněná místa obsadit dalšími uchazeči z nespádového obvodu a ukončit probíhající řízení.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku) bude zveřejněno na našich webových stránkách po skončení správního řízení, nejpozději 4.5. 2018.

Vedení ZŠ Křesomyslova

Informace o ZÁPISU k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019

dodZápis do 1.třídy se koná ve dnech 4. a 5. dubna 2018 v době od 14.00 do 18.00 hod.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte v době stanoveného zápisu písemně o odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku od září do konce prosince příslušného školního roku, může být k plnění PŠD přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li šestého roku věku od ledna do konce června příslušného školního roku, může být přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Pokračování textu Informace o ZÁPISU k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019