Zápis do 1. třídy v ZŠ Křesomyslova pro školní rok 2021/2022

⇒ V souladu s metodickým doporučením MŠMT bude zápis probíhat v distanční podobě (bez osobní přítomnosti dětí ve škole)

†Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, plánujeme uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiče společné setkání dodatečně (Škola nanečisto, třídní schůzka).

Zápis proběhne v termínu 1. – 20. dubna 2021, a to následujícími způsoby:

 • osobním podáním u okénka vrátnice školy (pondělí a středa 8 – 12 hod.),
 • vložením do schránky u vstupu do budovy školy,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • datovou schránkou,
 • e-mailem pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nikoli naskenovaným).

! Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Zákonní zástupci doručí jedním z uvedených způsobů  vyplněné následující formuláře:

♦ Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list do 1. třídy a kopii rodného listu dítěte, případně Žádost o vzdělávání cizích státních příslušníků

♦ nebo Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/22 a příslušná doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

Veškeré formuláře jsou ke stažení na webových stránkách.

 • „Doručené dokumenty budou zkontrolovány a zaevidovány. Po zapsání Vašeho dítěte obdržíte e-mailem přidělené identifikační číslo.
 • „ Kritéria pro přijetí zůstávají nezměněna (viz Informace o zápisu k plnění povinné školní docházky).
 • „ Výsledky zápisu (seznam přijatých či nepřijatých žáků pod identifikačními čísly) budou zveřejněny nejpozději 7. 5. 2021 na webových stránkách a úřední desce školy.
 • „ Na korespondenční adresu se zákonným zástupcům zasílá pouze Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky případně Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání, a to po uplynutí lhůty určené správním řádem.

_________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.