Archiv pro rubriku: Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy v ZŠ Křesomyslova pro školní rok 2021/2022

⇒ V souladu s metodickým doporučením MŠMT bude zápis probíhat v distanční podobě (bez osobní přítomnosti dětí ve škole)

†Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, plánujeme uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiče společné setkání dodatečně (Škola nanečisto, třídní schůzka).

Zápis proběhne v termínu 1. – 20. dubna 2021, a to následujícími způsoby:

 • osobním podáním u okénka vrátnice školy (pondělí a středa 8 – 12 hod.),
 • vložením do schránky u vstupu do budovy školy,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • datovou schránkou,
 • e-mailem pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nikoli naskenovaným).

! Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Zákonní zástupci doručí jedním z uvedených způsobů  vyplněné následující formuláře:

♦ Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list do 1. třídy a kopii rodného listu dítěte, případně Žádost o vzdělávání cizích státních příslušníků

♦ nebo Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/22 a příslušná doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

Veškeré formuláře jsou ke stažení na webových stránkách.

 • „Doručené dokumenty budou zkontrolovány a zaevidovány. Po zapsání Vašeho dítěte obdržíte e-mailem přidělené identifikační číslo.
 • „ Kritéria pro přijetí zůstávají nezměněna (viz Informace o zápisu k plnění povinné školní docházky).
 • „ Výsledky zápisu (seznam přijatých či nepřijatých žáků pod identifikačními čísly) budou zveřejněny nejpozději 7. 5. 2021 na webových stránkách a úřední desce školy.
 • „ Na korespondenční adresu se zákonným zástupcům zasílá pouze Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky případně Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání, a to po uplynutí lhůty určené správním řádem.

_________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

Informace o ZÁPISU k plnění povinné školní docházky

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte v době stanoveného zápisu písemně o odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku od září do konce prosince příslušného školního roku, může být k plnění PŠD přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li šestého roku věku od ledna do konce června příslušného školního roku, může být přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

 

 • Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
  • cestovní pas (cizí státní příslušníci) a povolení k pobytu (cizinci mimo EU)
  • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (pokud bylo uděleno jinou ZŠ)
  • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)
  • doporučení PPP a odborného lékaře (týká se pouze dětí se žádostí o odklad)

 

 • Průběh zápisu: zápis k povinné školní docházce je složen ze dvou částí – formální a motivační.
  • Při formální části zápisu vyplní zákonní zástupci formuláře: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky a Zápisní list žáka, případně Žádost o přijetí k PŠD před dovršením šestého roku věku nebo Žádost o vzdělávání cizích státních příslušníků (všechny uvedené formuláře lze stáhnout z webových stránek školy a přinést již vyplněné). V následném rozhovoru zapisujícího pedagogického pracovníka se zákonným zástupcem dítěte jsou projednány podstatné informace a doporučení související se školní docházkou.
  • Součástí motivační části je rozhovor pedagoga s dítětem a připravené cílené aktivity zaměřené na orientační posouzení jeho školní připravenosti. Tato část proběhne v případě, že je dítě přítomno u zápisu a rodič s ní souhlasí. Její absolvování není podmínkou přijetí k povinné školní docházce.

 

 • Odklad povinné školní docházky je vymezen § 37 školského zákona. Zákonní zástupci jsou povinni podat žádost příslušné základní škole a doložit ji dvěma doporučeními:
  • posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)
  • posudkem odborného lékaře (dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost)
 • V případě žádosti o odklad se dítě k zápisu nemusí dostavit. Zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o odklad povinné školní docházky (lze také stáhnout z našich stránek) a spolu s doporučeními odevzdá přímo u zápisu. Pokud nemůže doporučení  doložit  u zápisu, doručí je vedení školy nejpozději do dubna tohoto roku.
 • Jestliže byl dítěti pro letošní školní rok povolen odklad školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.
 • V případě udělení odkladu školní docházky je pro dítě povinné předškolní vzdělávání (způsoby plnění uvádí § 34a školského zákona).
 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (seznam přijatých či nepřijatých žáků pod identifikačními čísly) bude zveřejněno na úřední desce a zároveň na webových stránkách školy (kopii si mohou zákonní zástupci vyzvednout ve škole), a to po ukončení správního řízení (přelom dubna května).
 • Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání případně Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude zákonným zástupců zasláno na korespondenční adresu, a to po uplynutí lhůty určené správním řádem.
 • Přednostní kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd (platná i pro žáky s odkladem školní docházky):
  • Trvalý pobyt žáka (u cizinců místo pobytu) ve spádové oblasti základní školy
  • Přechodný pobyt žáka ve spádové oblasti základní školy
  • Docházka staršího sourozence zapisovaného žáka do ZŠ
  • Zákonní zástupci jsou zaměstnáni ve spádové oblasti školy
  • Trvalý / přechodný pobyt žáka v ostatních oblastech Městské části Praha 4
  • Trvalý / přechodný pobyt žáka v sousedních městských částech HMP
 • Pro příští školní rok lze přijmout 50 prvňáčků.

 

Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme.

Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách.

Mgr. Jana Vostárková, zástupkyně ředitelky