Archiv pro rubriku: Co se učíme

Učivo na listopad

Český jazyk:

 • rozezná podstatná jména, slovesa, předložky a spojky
 • rozliší a správně píše podstatné jméno obecné a vlastní
 • určí u podst. jmen rod, číslo a pád
 • vyhledá v textu slovesa
 • určí u slovesa osobu, číslo a čas

Matematika:

. písemně sčítá a odčítá v oboru do 100 s přechodem přes desítku

. násobí a dělí v oboru malé násobilky

. porovnává délky úseček

. pojmenuje geometrické obrazce

 

Prvouka:

. poznává život v minulosti, současnosti i budoucnosti

. porovná způsob života pravěkých a současných lidí

. zhodnotí a vyjmenuje nutné předpoklady pro jednoduchá zaměstnání

 

Učivo na říjen

Český jazyk:

. píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

. píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ú, ů

. správně píše párové souhlásky

Matematika:

. počítá se závorkami

. pamětně sčítá a odčítá v oboru do 100

. písemně sčítá a odčítá dvojciferná čísla

. rýsuje úsečku

Prvouka:

. orientuje se na jednoduchém plánku okolí školy

. najde Prahu na mapě ČR

. charakterizuje Prahu jako hlavní město

. uvede příklady významných historických památek Prahy

. převypráví pověst vztahující se k blízkému okolí

Učivo na září 2018

Český jazyk: opakování:

 • věta, slovo, slabika, písmeno
 • velké písmeno na začátku věty, ve jméně
 • druhy vět
 • význam slov (antonyma, synonyma, slova lichotivá, hanlivá)
 • slova významem nadřazaná, podřazená, souřadná

Matematika: opakování

 • čtení, zapisování a porovnávání čísel do 100
 • řád desítek a jednotek
 • orientace na číselné ose
 • vzestupná i sestupná řada čísel do 100
 • řešení a vytváření slovních úloh v oboru do 100
 • násobení a dělení v oboru malé násobilky
 • bod, přímka, polopřímka, úsečka dané velikosti

Prvouka:

 • přednosti a nedostatky v chování lidí (důsledky, řešení problémů..)
 • rodina úzká i širší (nové pojmy tchýně, tchán, švagr, švagrová, neteř, synovec, zeť, snacha)
 • stavba těla houby, třídění na jedlé a jedovaté