Archiv pro rubriku: Co se učíme

Učivo probrané v říjnu

Český jazyk:

Písmena velké abecedy B, K, Č, R, L, V, N, C

Pokračujeme v nácviku čtení

Stále provádíme cviky na uvolnění ruky, píšeme pouze velkými tiskacími písmeny

Učíme se soustředit na mluvící osobu a probíhající činnost, dodržovat pravidla slušného chování při dorozumívání, vyprávět smysluplně o svých zážitcích a pocitech

Matematika:

Žák čte a píše čísla 1 až 5

Sčítá a odčítá do 5

Porovnává čísla do 5

Znázarňuje a vypočítá slovní úlohu, odpovídá na ni ústně celou větou

Prvouka:

Vysvětlí nebezpečí na cestě do školy (beseda s policistou)

Zná význam barev na semaforu

Zná některé dopravní značky

Charakterizuje podzim – počasí, viditelné změny v přírodě

Rozliší ovoce od zeleniny

Pojmenuje ovocné stromy

 

Probrané učivo v září

Probrané učivo za měsíc ZÁŘÍ:

Český jazyk:

Písmena velké abecedy:A, E, I, Y, O, U, Á, É, Í, Ó, Ú, P, T, J

Čteme nejprve písmena a potom celé slovo.

Prosím, každý den čtení chvilku procvičujte. Pokud děti neslyší celé slovo, čtěte alespoň po písmenkách.

Matematika:

Čte čísla 1 – 5

K číslům přiřazujeme správný počet prvků

Tvoříme vzestupnou a sestupnou řadu čísel

Poznáme číslo hned za, hned před, čísla za a před daným číslem ( které číslo je hned před dvojkou..)

Rozeznáme čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník a třídí je podle barvy, velikosti..

Stavíme z krychlí podle plánu

Prvouka:

Nevhodné chování o přestávce i vyučování

Bezpečný pohyb po škole

Hygienické návyky – kašel, zívání, smrkání…

Mytí rukou po WC, TV, VV

Udržujeme pracovní místo čisté

Třídíme odpad

Dokážeme požádat spolužáky i dospělého o pomoc

Neposmíváme se odlišnostem spolužáků