Archiv pro rubriku: Co se učíme

Učivo za říjen

Český jazyk:

 • žák dělí slova na konci řádku
 • rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)
 • spojuje obsah textu s ilustrací
 • převypráví text, přesouvá pozornost od věcných souvislostí ke vztahům, postojům, vlastnostem
 • automatizuje si psací pohyby a zbavuje své písmo nedostatků

Matematika:

 • žák vytváří vzestupné i sestupné řady čísel do 100
 • sčítá a odčítá desítky v oboru do 100
 • sčítá a odčítá bez přechodu (30 + 3, 48 – 8)
 • řeší slovní úlohy v oboru do 100
 • vyznačí a vyhledá bod v rovině a na přímce

Prvouka:

 • žák vybere jednoduché symboly podzimního počasí
 • popíše změny v přírodě na podzim
 • zná podzimní svátky a tradice
 • pojmenuje části lidského těla
 • udržuje hygienické návyky
 • projeví empatii s handicapovaným člověkem a dokáže nabídnout pomoc
 • přiměřeně reaguje ve složitější modelové situaci „setkání s neznámým člověkem“ a „nepříjemný rozhovor“

 

 

Učivo za září

Český jazyk:

 • žák upevňuje tvary psacího písma
 • čte s porozuměním
 • píše velké písmeno ve jméně a na začátku věty
 • píše znaménka na konci věty
 • rozliší větu, slovo, slabiku, hlásku
 • rozumí významu slov synonymum, antonymum
 • dokončí příběh

Matematika:

 • žák provádí matematické operace v oboru do 20 (opakování)
 • rozezná a čte čísla v oboru do 100
 • zapisuje a porovnává čísla  v oboru do 100
 • určí počet desítek a jednotek v oboru do 100
 • rozliší, načrtne a narýsuje čáry (křivá, lomená, přímá)

Prvouka:

 • žák napíše přesnou adresu svého bydliště
 • rozpozná základní dopravní značky a vysvětlí jejich význam
 • vyjmenuje povinné vybavení kola
 • předvídá důsledky svého nevhodného chování
 • dokáže požádat o pomoc kamaráda nebo dospělého pro sebe i ostatní