O ŠKOLE

ZŠ Křesomyslova je školou s dlouhou a dobrou tradicí.

Její historie se začala psát ve školním roce 1926/1927, ve třicátých letech 20. století se stala pokusnou reformní školou, v sedmdesátých a osmdesátých letech byla školou s rozšířenou výukou jazyků.

Současná škola se snaží navazovat na vše dobré ze své historie a zároveň se otevírá novým trendům.

Škola nemá statut fakultní školy, přesto úzce spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK, jejíž studenti přicházejí k našim učitelům na náslechy i na vlastní praxi.

Ve škole pracuje stabilní pedagogický sbor, který v souvislosti s tvorbou školního vzdělávacího programu prošel systematickým vzděláváním (seminář 3xPRO, Kritické myšlení, letní škola zaměřená na hodnocení), které bylo většinou organizováno v době vedlejších prázdnin, svátků či volných víkendů.

Ve škole se snažíme vytvářet bezpečné klima důvěry mezi vedením a učiteli i mezi učiteli navzájem. Problémy se řeší otevřeně, se snahou o vzájemné pochopení a respektování. Učitelé 1. a 2. stupně tvoří konstruktivně spolupracující tým, vzájemně respektují specifika své práce.

Usilujeme o to, aby na principu vzájemného respektu, otevřené komunikace a důvěry mezi učiteli a žáky bylo vytvořeno prostředí, v němž se všichni budou cíti dobře.

Učitelé mají možnost volby různých metod výuky, s tím souvisí i podněcování zájmu žáků, jejich větší soustředění, samostatné řešení úkolů, zvýšená aktivita, větší rozvoj klíčových kompetencí. Pestrost výuky zvyšuje také pozornost, soustředění a zapojení žáků se specifickými poruchami. Na druhé straně dává příležitost žákům nadaným k rozvoji jejich schopností a talentu.

Ve školním roce 2007/2008 jsme začali vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. V našem programu chceme efektivně využít nových prvků (metody výuky, výběr učiva a jeho větší provázanost, důraz na vytváření klíčových kompetencí žáků, principy hodnocení), zároveň si však uvědomujeme klady současného vzdělávání, a tudíž neopouštíme tradice vytvořené v předchozích letech:

• Předmět průvodcovství, jehož výuka je v 9. ročníku uzavřena projektem řetězového provádění na zámku (Vrchotovy Janovice, Jemniště, Ploskovice)

• Dramatická výchova jako metoda výuky i jako samostatný předmět.

• Různé školní soutěže.

• Výuka druhého cizího jazyka – žáci si mohou volit němčinu nebo francouzštinu.

• Udržujeme kontakt s College de l´Albe (Albestroff ve Francii) a organizujeme s touto školou výměnné pobyty žáků.

• Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Globe.

• Vánoční trhy a další charitativní akce, jejichž zisk zasíláme na konto Paraple, do Jedličkova ústavu apod.

• Pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče pořádá Rada rodičů školní bál.

• Žáci se účastní (podle svých schopností, vědomostí a zájmů) různých oborových soutěží a sportovních akcí.

• V rámci prevence a bezpečnosti žáků se ve spolupráci s Městskou policií či s Policií ČR pravidelně konají přednášky, diskusní či soutěžní pořady na téma drogy, bezpečnost na silnici, kriminalita apod. Učitelé následně připravují se žáky projekty týkající se škodlivosti návykových látek.

• Neodmyslitelnou součástí prevence jsou četné volnočasové aktivity organizované školou (zájmové kroužky, výlety, exkurze apod.)

V roce 1996 byla zřízena Rada školy, která byla podle zákona č. 561/2004 Sb. od 1. 1. 2006 transformována ve Školskou radu, jejímiž členy jsou po dvou zástupci zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců žáků.

Bližší spolupráci s rodiči zajišťuje činnost Sdružení rodičů a přátel, jeho vedoucí orgán Rada rodičů úzce spolupracuje s vedením školy a pomáhá finančně i organizačně zajišťovat některé akce školy.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Výchova a vzdělání v pojetí naší školy tvoří široký základ pro získání životních dovedností na základě vymezeného množství poznatků. Vycházíme z postupného rozvíjení všech klíčových kompetencí a z naplňování cílů základního vzdělávání, jak jsou definovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Na tomto všestranně pojatém základu vytváříme profilaci, která vychází z dlouhodobě se formujících tradic školy, z dobrých zkušeností minulých let, z očekávání rodičů i žáků a z koncepce rozvoje školy s ohledem na její umístění v regionu.

Základní škola