Загально-освітня школа Кржесомислова – важлива інформація для учнів та батьків

Základní škola Křesomyslova – důležité informace pro žáky a rodiče

(Загально-освітня школа Кржесомислова – важлива інформація для учнів та батьків)

 

Veškeré kontakty a základní informace o škole jsou uvedeny na webových stránkách školy www.zskresomyslova.cz.

(Всі контакти та основна інформація про школу вказані на сайті школи www.zskresomyslova.cz.)

 

Všichni žáci školy jsou povinni znát a dodržovat Školní řád. Pravidla Školního řádu platí i na všech akcích, které organizuje škola mimo budovu a pozemky školy. Ustanovení této vnitřní směrnice školy jsou závazná i pro rodiče (zákonné zástupce) žáků, kteří jsou podle zákonných norem povinni pečovat o výchovu a vzdělávání, bezpečnost a bezúhonnost svých dětí (svěřenců). Porušení tohoto Řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání výchovné komise s rodiči (zákonnými zástupci) žáka a případné jednání s institucemi, k nimž má škola oznamovací povinnost.

(Всі учні школи зобов’язані знати і дотримуватися Правил школи. Шкільні правила також поширюються на всі заходи, організовані школою поза будівлею та територією школи. Положення цієї внутрішньої шкільної директиви є обов’язковими також для батьків (законних представників) вихованців, які згідно з правовими нормами зобов’язані піклуватися про виховання і освіту, безпеку і недоторканність своїх дітей (підопічних). Порушення цього Регламенту учнем є підставою для застосування дисциплінарних заходів, скликання освітнього комітету з батьками учня (законними представниками) та можливих переговорів з установами, про які школа зобов’язана повідомити.)

 

Škola používá elektronický systém žákovských knížek a třídních knih.

(У школі використовується електронна система учнівських щоденників і класних журналів.)

 

Každý žák má svůj žákovský účet a variabilní symboly.

(Кожен учень має свій шкільний аккаунт та унікальний номер.)

 

Škola se otevírá v 7.40 hodin. Vyučování začíná v 8.00 hodin. Žáci mají pevně daný rozvrh vyučovacích hodin, který musí dodržovat.

(Школа відкривається о 7:40 ранку. Заняття починаються о 8.00 ранку Учні мають фіксований розклад, якого вони повинні дотримуватися.)

 

Nepřítomnost ve vyučování je potřeba oznámit neprodleně třídnímu učiteli a omluvit v elektronickém systému školy nejpozději do 3 dnů.

(Про відсутність на заняттях має бути негайно повідомлено класному керівнику та повідомлено в електронній системі школи не пізніше ніж за 3 дні.)

 

 

 

Žáci mohou opustit školu v průběhu vyučování pouze na základě písemné žádosti.

(Учні можуть покинути школу під час занять лише за письмовою заявою.)

 

Žáci se při vyučovacích hodinách i o přestávkách řídí pokyny uvedenými ve Školním řádu a pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

(Під час уроків та перерв учні виконують вказівки, наведені в Шкільних правилах та вказівки педагогічного та непедагогічного колективу школи.)

 

V případě problému či ohrožení osloví žáci zaměstnance školy s žádostí o řešení.

(У разі виникнення проблеми або загрози учні звернуться до персоналу школи із запитом на рішення.)

 

Škola nemůže nést a ani nenese zodpovědnost za osobní věci a ani nemůže kompenzovat jejich ztrátu nebo zničení. Pokud k tomu dojde prostřednictvím další osoby, postoupí škola věc k řešení příslušným státním orgánům.

(Школа не може і не несе відповідальності за особисті речі, а також не може компенсувати їх втрату або знищення. Якщо це станеться через іншу людину, школа передасть справу до відповідних державних органів для вирішення.)

 

Pokud dojde k poškození nebo zničení školního majetku zaviněním žáka, zajistí žák ve spolupráci s rodiči (zákonnými zástupci) náhradu.

(Якщо шкільне майно буде пошкоджено або знищено з вини учня, учень забезпечить компенсацію у співпраці з батьками (законними представниками).

 

Doporučujeme přizpůsobit oblečení a obutí tomu, že se žáci pohybují ve společnosti mnoha dalších osob a také tomu, že ve školních prostorách tráví několik hodin denně. Toto doporučení platí zejména v obdobích, kdy je počasí výrazně odlišné od vnitřního klimatu školy.

(Ми рекомендуємо пристосувати одяг і взуття до того, що учні пересуваються в компанії багатьох інших людей, а також до того, що вони проводять кілька годин на день в шкільних приміщеннях. Особливо актуальна ця рекомендація в періоди, коли погода значно відрізняється від мікроклімату в приміщенні школи.)