Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitelka, jmenovaná radou Městské části Praha 4. Ředitelka je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou. Ředitelka řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace, jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědná radě Městské části Praha 4 za činnost organizace. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy zřizovatele a vnitřními organizačními předpisy školy.

Pravomoci a působnost ředitelky vymezuje § 164 odst. 1 a 2, § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona):

  • rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
  • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy v něm uvedenými,
  • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
  • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
  • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,
  • zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků,
  • zajišťuje spolupráci při uskutečnění programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
  • odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení,
  • zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán
  • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, odpovídá za použití finančních prostředků, předkládá rozbor hospodaření.