Archiv pro rubriku: Pro rodiče

Zápis do 1. třídy v ZŠ Křesomyslova pro školní rok 2021/2022

⇒ V souladu s metodickým doporučením MŠMT bude zápis probíhat v distanční podobě (bez osobní přítomnosti dětí ve škole)

†Pokud bude na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, plánujeme uspořádat pro přijaté děti a jejich rodiče společné setkání dodatečně (Škola nanečisto, třídní schůzka).

Zápis proběhne v termínu 1. – 20. dubna 2021, a to následujícími způsoby:

 • osobním podáním u okénka vrátnice školy (pondělí a středa 8 – 12 hod.),
 • vložením do schránky u vstupu do budovy školy,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • datovou schránkou,
 • e-mailem pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nikoli naskenovaným).

! Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Zákonní zástupci doručí jedním z uvedených způsobů  vyplněné následující formuláře:

♦ Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list do 1. třídy a kopii rodného listu dítěte, případně Žádost o vzdělávání cizích státních příslušníků

♦ nebo Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/22 a příslušná doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

Veškeré formuláře jsou ke stažení na webových stránkách.

 • „Doručené dokumenty budou zkontrolovány a zaevidovány. Po zapsání Vašeho dítěte obdržíte e-mailem přidělené identifikační číslo.
 • „ Kritéria pro přijetí zůstávají nezměněna (viz Informace o zápisu k plnění povinné školní docházky).
 • „ Výsledky zápisu (seznam přijatých či nepřijatých žáků pod identifikačními čísly) budou zveřejněny nejpozději 7. 5. 2021 na webových stránkách a úřední desce školy.
 • „ Na korespondenční adresu se zákonným zástupcům zasílá pouze Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky případně Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání, a to po uplynutí lhůty určené správním řádem.

_________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

—Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5.  května 2021

o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

 

o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

 

—Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

 

Škola opět uzavřena pro prezenční výuku

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády ČR (krizové opatření č. 200 ze dne 26.února 2021) se od 27. února do 21. března 2021 zakazuje přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole. Výuka těchto ročníků bude probíhat distančně stejně jako výuka vyšších ročníků.

Přeji nám všem velkou míru trpělivosti, pevné zdraví a děkuji za Vaši vstřícnost a pomoc, která je právě u těch nejmenších, ale i u těch větších při distanční výuce tak potřebná.
Držme si všichni palce…

Mgr. Hana Holmanová