Učivo na říjen

Český jazyk:

. píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

. píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ú, ů

. správně píše párové souhlásky

Matematika:

. počítá se závorkami

. pamětně sčítá a odčítá v oboru do 100

. písemně sčítá a odčítá dvojciferná čísla

. rýsuje úsečku

Prvouka:

. orientuje se na jednoduchém plánku okolí školy

. najde Prahu na mapě ČR

. charakterizuje Prahu jako hlavní město

. uvede příklady významných historických památek Prahy

. převypráví pověst vztahující se k blízkému okolí